Hoạt động chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam
Cập nhật: 25.11.2019 03:08
Nhit lit chào mng 37 năm ngày Nhà giáo Vit Nam, cô và trò Trường Mm non Đôrêmon đã t chc các hoạt đng lp thành tích chào mng ngày l. Các phong trào văn ngh, th dc th thao được các cháu tham gia rất tích c các bộ môn : múa quyn Vovinam, bóng đa,, ném bowling, các tiết mc văn ngh tốp ca cũng như đơn ca. Riêng cô giáo, Hi đồng Qun tr, Công đoàn trưng đã t chc một buổi sinh hoạt that áp và ý nghĩa:
Các tiết mc văn ngh d thi: 


Các lp có thành tích cao được nhn thưng:

Nhng cán b giáo viên nhân viêđt thành tích xut sc năm hc 2018-2019:


Hi thi th thao của các cô: